موضوع انشاء:تابستان خود را چگونه گذراندید؟

به نام خدا

بی او . . .